การออกเสียงคำว่า Petty-Minded : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petty-Minded ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petty-Minded ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.