การออกเสียงคำว่า Petted : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Petted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Petted ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.