การออกเสียงคำว่า Paridigitate : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Paridigitate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Paridigitate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.