การออกเสียงคำว่า Obolize : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obolize ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obolize ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.