การออกเสียงคำว่า Objurgate : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Objurgate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Objurgate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.