การออกเสียงคำว่า Nitroprussic : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nitroprussic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nitroprussic ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.