การออกเสียงคำว่า Nifedipine : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nifedipine ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nifedipine ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.